Wyszukaj:
Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Struktura organizacyjna
•  Osoby
•  Tablica ogłoszeń, w tym o pracę
•  Zamówienia, zapytania ofertowe
  Prawo
•  Statut organizacyjny
•  Regulamin organizacyjny
•  Zarządzenia
•  Cennik
  Oferta GOS
•  Cennik
•  Zajęcia i sekcje
•  Oferta dla firm
•  Oferta dla szkół
  Informacje
•  Redakcja
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

352651
od 02 grudnia 2005
Prawo » Statut organizacyjny Wersja do druku

Statut organizacyjny

                                                                     Załącznik do Uchwały Nr......................

                                                                           Rady Gminy Raszyn                                    
                                                    
z dnia ...................................

 

 

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA SPORTU

W RASZYNIE

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

§ 1

 

Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie, zwany dalej GOS, działa w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 15 91 z późn. zm.).
 2. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. Nr 25 poz. 113  z późn. zm.)
 3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r.)
 4. Niniejszego statutu.

 

§ 2

 

GOS jest jednostką organizacyjną Gminy Raszyn nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

 

 

§ 3

 

Siedzibą GOS jest Raszyn, a terenem działania obszar Gminy Raszyn.

 

 

§ 4

 

GOS używa pieczęci o treści:

 

GMINNY OŚRODEK SPORTU

05 – 090 Raszyn

ul. Sportowa 30

 

 

 

Rozdział II

Cele Gminnego Ośrodka Sportu i sposoby ich realizacji

 

§ 5

 

 1. Celem działalności GOS jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz zaspokajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców Gminy Raszyn.
 2. W swojej działalności GOS powinien uwzględnić przesłanki wychowawcze dążące do tego by w działaniach zapewnić wysokie walory wychowawcze poprzez  odpowiedni dobór kadry oraz formy i treści zajęć oraz przesłanki społeczne poprzez stwarzanie warunków  umożliwiających uczestnictwo w zajęciach dzieci, młodzieży i dorosłych bez względu na sytuacją materialną, prowadzenie zajęć o charakterze  integracyjnym dla niepełnosprawnych.

§ 6

 

Sposoby realizacji celów GOS:

 1. Realizacja usług w dziedzinie sportu i kultury fizycznej, we współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu.
 2. Udostępnienie posiadanych obiektów, stanowiących bazę sportową i rekreacyjną na rzecz:

a)      klubów i związków sportowych

b)      organizacji kultury fizycznej

c)      innych organizacji i stowarzyszeń

d)      osób indywidualnych

 1. Organizowanie imprez zleconych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
 2. Współpraca z krajowymi związkami sportowymi, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych.
 3. Prowadzenie zajęć w zespołach sportowo – rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.
 4. Prowadzenie zajęć sportowych w formie sekcji.
 5. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w zakresie organizacji imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
 6. Organizowanie imprez turystycznych w tym kolonii i obozów sportowych.

 

 

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie

 

§ 7

 

1.      GOS kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, który działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Raszyn.

2.      Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Wójta Gminy Raszyn.

3.      Sposób zatrudnienia i wynagradzania Dyrektora GOS regulują odrębne przepisy.

4.      Dyrektor kieruje bieżącą działalnością GOS poprzez wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych.

 

 

§ 8

 

Dyrektor GOS wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników GOS w szczególności zatrudnia i zwalniania pracowników GOS.

 

§ 9

 

Szczegółową organizację GOS oraz zakres działań poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Wójta Gminy Raszyn.

 

 

Rozdział IV

Majątek Gminnego Ośrodka Sportu

 

§ 10

 

Majątek GOS stanowią nieruchomości przeznaczone na ten cel odrębną uchwałą Rady Gminy Raszyn.

 

 

Rozdział V

Gospodarka finansowa GOS

 

§ 11

 

 1. GOS jako jednostka budżetowa Gminy zaliczana do sektora finansów publicznych pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Gminy.
 2. Podstawą gospodarki finansowej GOS jest plan dochodów i wydatków zatwierdzony przez Radę Gminy Raszyn.

 

 

Rozdział VI

Nadzór

 

§ 12

 

 1. Nadzór nad działalnością GOS sprawuje Wójt Gminy Raszyn.
 2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń GOS z budżetem Gminy przeprowadza Skarbnik Gminy.

 

§ 13

 

Dyrektor GOS składa roczne sprawozdanie ze swej działalności Wójtowi i Radzie Gminy.

 

 

Rozdział VII

Postanowienia Końcowe

 

§ 14

 

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

§ 15

 

Likwidacja GOS następuje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

Załączone dokumenty
  STATUT (45.5kB) pobierz pokaż
  STATUT (39.2kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Justyna Greliak, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Justyna Greliak, Data wprowadzenia: 2005-12-12 15:03:05, Zatwierdził do publikacji: Justyna Greliak, Data publikacji 2005-12-12 15:05:27, Ostatnia zmiana: 2005-12-12 15:05:27, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 5267